जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड

जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड

सबसे कम कीमत
14,499
14,999 3.33 % छूट
स्नैपडील
+ तक 2% कैशबैक
स्टोर पर जाये
प्रमुख विशेषताऐं
 • 5.5 Inches
 • Android v7.0 (Nougat)
 • 4 GB
 • 13 MP
सभी विशेषतायें देखें
 • विवरण
 • मूल्य सूची
 • ग्राहको की समीक्षा
 • मूल्य ग्राफ
 • तकनीकी विवरण

जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड भारत मैं मूल्य सूची

के द्वारा छांटें:
क्रम से सजाएं
 • डिलिवरी: Usually delivered in 2-4 days
  मुफ़्त शिपिंग
  14,499
  + तक 2% कैशबैक
  स्टोर पर जाये
 • डिलिवरी: Estimated Delivery by Nov, 4, 2017. Order in next 3 hours 37 mins 26 secs.
  मुफ़्त शिपिंग
  15,000
  कैशबैक उपलब्ध नहीं हैं
  स्टोर पर जाये
 • सीओडी
  डिलिवरी: Usually delivered in 2-4 days
  मुफ़्त शिपिंग
  16,299
  कैशबैक उपलब्ध नहीं हैं
  स्टोर पर जाये

प्राइस डिस्क्लेमर

 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड की कीमत ऊपर टेबल के अनुसार Indian Rupee मैं हैं
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड की सबसे नवीनतम कीमत Dec 13, 2017 को प्राप्त हुई
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड स्नैपडील, गैजेट्सनाउ, अमेज़न पर उपलब्ध हैं
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड की सबसे कम क़ीमत हैं 14,499 स्नैपडील में, जो 11.04% अमेज़न में जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड की लागत से भी कम है ( 16,299)
 • यह कीमतें सभी प्रमुख शहर जैसमुंबई, नई दिल्ली, बंगलौर , चेन्नई, पुणे , कोलकाता, हैदराबाद , जयपुर, चंडीगढ़ , अहमदाबाद , एनसीआर मैं वेध हैं। कृपया स्टोर पर कीमतों को जाँचे ले (अगर कोई अंतर हो)
 • PriceDekho किसी भी प्रोडक्ट जो स्टोर ने बेचे है उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता
 • जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड की कीमतें बदलती रहती हैं. जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड की सबसे नवीनतम कीमत जानने के लिए हमारी साइट पर विजिट करते रहें।

जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड - ग्राहको की समीक्षा

3.6
५ मैं से
अच्छा , 902 पर आधारित
5 435 
4 150 
3 70 
2 47 
1 200 
अपना अनुभव शेयर करें अपनी समीक्षा लिखे
5
Five Stars
by AROCKIARAJ on 2017-12-07

Good one

Read More
1
One Star
by prasanta roy on 2017-12-07

Volte supported icon in corner on box, but when jio 4g sim net open only lte, not supported volte

Read More
5
extordinary smart ph below 15000/-
by Amazon Customer on 2017-12-07

Outstanding battery.extordinary smart ph below 15000/-. I suggested for all my friends.

Read More
2
Two Stars
by Raghav S. on 2017-12-05

Earphone ni aaya baki sb gionee a1 ke saat earphone aaye h pr imhone ni diya

Read More
5
10% cash back
by KUMAR M on 2017-12-04

I have used VISA card. When I will get back 10% returned. Message me. Inform the date.

Read More
3
So so.
by Amazon Customer on 2017-12-02

Processor sucks
But nice camera
Very heavy piece

Read More
5
Five Stars
by mekhla naik on 2017-12-02

very happy with the phone ... just wish it had the bokey effect as well...

Read More
5
Five Stars
by Saurabh on 2017-12-02

Awesome phone

Read More
5
Great phone
by Yuvraj Chakraverty on 2017-12-01

Stylish design, excellent performance, smooth functioning, heating may be a little problem but you get what you see in a reasonable price.

Read More
5
Five Stars
by Rajesh on 2017-12-01

Very nice

Read More
View all 738 Reviews

जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड - मूल्य ग्राफ

जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड तकनिकी विवरण

जनरल फीचर्स
 • ब्रांड Gionee
 • हैंडसेट कलर Gold
 • मॉडल नाम A1
 • नेटवर्क टाइप GSM+LTE
डिस्प्ले
 • डिस्प्ले साइज 5.5 Inches
 • रेसोलुशन 1920 x 1080 Pixels
कैमरा
 • रियर कैमरा 13 MP
 • फ्रंट कैमरा 16 MP
 • फ़्लैश LED Flash
 • वीडियो Yes
मेमोरी
 • इंटरनल मेमोरी 64 GB
 • एक्सटेंडबले मेमोरी 256 GB
 • राम 4 GB
 • रोम 64 GB
प्लेटफार्म
 • ऑपरेटिंग सिस्टम Android v7.0 (Nougat)
 • ब्राउज़र Yes
डेटा & इंटरनेट
 • एज Yes
 • गपरस Yes
 • वी-फि Yes
 • ब्लूटूथ Yes, v4.0
कनेक्टिविटी
 • जीपीएस Yes
 • उसब Yes
मल्टीमीडिया
 • म्यूजिक प्लेयर MP3
 • वीडियो प्लेयर Yes
 • रेडियो Yes
 • गेम्स Yes
साउंड
 • अलर्ट टाइप्स MP3
 • लाउडस्पीकर Yes
 • ऑडियो जैक 3.5 mm
बैटरी
 • बैटरी टाइप Li-ion Polymer
 • बैटरी कैपेसिटी 4010 mAh
बॉडी
 • डाइमेंशन्स 154.5 x 76.5 x 8.3 mm
 • इनपुट मेथड Full Touch
इतर फीचर्स
 • सिम ऑप्शन Dual Sim
 • सेंसर्स Yes
 • एडिशनल फीचर्स G-sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Gyro Sensor, Ultra Fast Charging, Dual Charging Chips Makes Charging Cooler and Safer, Includes Smart Power Consumption System, Metallic Body
 • सेल्स पैकेज Handset, Earphone, Travel Charger (2A), Data Cable, User Manual, Warranty Card

इसी तरह के मोबाइल्स

Sony Xperia R1 Plus 32GB 3GB Black
4
( 40 Reviews )
₹14,648
₹14,990
2% छूट
Moto G5s Plus 64GB Blush Gold
3
( 1 Reviews )
₹15,650
₹15,999
2% छूट
Xiaomi Mi Max 2 32GB 4GB Black
3
( 1 Reviews )
₹13,999
₹14,999
7% छूट
Xiaomi Mi A1 64GB 4GB Black
4
( 112562 Reviews )
₹13,999
₹14,999
7% छूट
Samsung Galaxy On Max 32GB Black
4
( 46023 Reviews )
₹15,900
₹16,900
6% छूट
LG Q6 32GB 3GB Platinum
4
( 1195 Reviews )
₹13,980
₹16,990
18% छूट
Honor 6X 64GB 4GB Gold
4
( 5768 Reviews )
₹13,999
Moto M 32GB 3GB Grey
4
( 22603 Reviews )
₹13,999
₹14,999
7% छूट
LG Q6 32GB 3GB Black
4
( 1203 Reviews )
₹13,990
₹16,990
18% छूट
Motorola G5 Plus 32GB 4GB Fine Gold
4
( 138857 Reviews )
₹13,349
₹15,199
12% छूट
जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड जिओनी A1 ६४गब ४गब गोल्ड
4
3.6/5 (902 रेटिंगस )
14,499
स्टोर पर जाये